Views
7 months ago

world of industries 2/2017 (TR)

world of industries 2/2017 (TR)

Türkiye: Türbülansa

Türkiye: Türbülansa rağmen fırsatlar WORLD OF INDUSTRIES Türkiye için 2017, İstanbul’daki saldırılarla acı veren bir haber ile başladı; tüm dünya, Türkiye’ye ve halkına başsağlığı dilekleriyle destek verdi. Fakat benim kanımca terörle mücadelenin başarılı olması için en iyi yol, bölgede büyüme ve kalkınma döngüsünün raydan çıkmasına izin vermemektir. Türkiye hem Avrupa hem de Amerika için kilit bir müttefiktir. NATO’nun uzun süredir üyesi ve Avrupa Birliği üyeliği için bir aday olan Türkiye, Batı ile güçlü bağlara sahiptir ve uzun zamandır istikrarsız ve son derece stratejik bir bölgede Doğu’ya bir köprü görevi yapıyor. Teknoloji ve sanayi bağlamında Türkiye ile Almanya veya Avrupa arasındaki işbirliği, Osmanlı İmparatorluğu’ndan bu yana kademeli olarak ilerlemektedir. O zamandan beri, Siemens ve Schneider Electric gibi çok sayıda teknoloji tabanlı şirket, Türkiye’de birçok yenilikçi teknolojiyi tanıtan ilk kişi oldu; örneğin, telgraf sistemini 1800’lerin ortalarında kurarak Osmanlı donanmasına ağır sanayi ürünleri tedarik etmek, Birinci dünya savaşı sırasında bile 1914 yılında elektrik şebekesini kurmak veya 1986 yılında fiber optik kabloyu Boğaz köprüsüne getirmek gibi. Yeni bin yılın başlangıcıyla birlikte, Türkiye’nin kabul etmesi ve yeni teknolojilerle bütünleşmesi, Avrasya bölgesinin endüstriyel gelişimi için büyük bir büyüme döngüsü yarattı. Türkiye ekonomisi ve sanayinin rolü Ekonominin geniş çerçevesinde, Türkiye bu yüzyılda şu ana kadar bir başarı hikâyesi olmuştur. Son 15 yılda, Türkiye % 4,7’lik yıllık ortalama GSYİH büyümesi ile sağlam bir makroekonomik büyüme göstermiştir. GSYİH, 2002’de 230 milyar dolardan 2015’te 720 milyar dolara çıktı. Ülke, ekonomik temelini sağlamlaştırmak için son on yılda derin bir dönüşüm geçirdi. Satın alma gücü paritesi ve Avrupa’daki 6. büyük ekonomisi açısından Türkiye dünyadaki 16. en büyük ekonomidir. 2015’te Türkiye, 315 milyar dolardan fazla küresel ticaret hacmine sahipti; bu hacmin yaklaşık % 40’ı AB’nin 28 ülkesiyle gerçekleşti, bunu Çin, Rusya, ABD, Güney Kore ve İran takip ediyor. AB Türkiye’nin bir numaralı ithalat ve ihracat ortağı iken, Türkiye AB’nin en iyi ithalatında 7., ihracat pazarında 5. sırada yer almaktadır. Türkiye’nin AB’ye olan ihracatı çoğunlukla makine, nakliye teçhizatı ve mühendislik mallarıdır. (İstatistikler: Avrupa Komisyonu, Ticaret Genel Müdürlüğü). Economist Intelligence Unit (EIU), 2017-18 yılları arasında reel GSYİH içindeki yıllık ortalama büyüme oranının % 5 civarında olmasını beklemektedir. OECD, GSYİH büyümesinin, esas olarak özel ve kişisel tüketimin ve ihracatta kademeli artışların iyileşmesiyle 2017’de % 3,25 ve 2018’de % 3,75 düzeyinde olacağını öngörüyor. Para politikası son yıllarda enflasyonun kontrol altına alınmasında ve indirilmesinde hayati bir rol oynadı. Türkiye’de enflasyon oranı 2004 yılından bu yana % 10’un altında kaldı ve 2012 yılı sonunda yıllık enflasyon % 6,2 olarak sınırlandı. EIU, 2018 yılına kadar ortalama enflasyon oranının % 4 seviyesine düşeceğini tahmin ediyor. İmalat sanayisi, Türkiye ekonomisinin ana etkenlerinden biridir ve GSYİH’nın yaklaşık dörtte birini oluşturmaktadır. TÜİK verilerine göre, Türkiye’nin imalat sanayisi 2003 yılından bu yana % 12’lik bir CAGR ile büyüyor ve GSYİH büyümesini aşıyor ve 2012 yılında 220 milyar TL’ye ulaştı. Harcanabilir gelirin artan seviyesi ve çoğunlukla AB ülkeleri olan ihracat partnerlerinin yüksek harcanabilir gelir seviyeleri, ihracatın yanı sıra iç tüketime de büyük bir destek sağlamaktadır. Türkiye 2023 Kendisini önemli bir imalat gücü olarak kabul ettirmek için Türkiye 2023 yılını hedef olarak belirlemiştir. Hükümetin tüm inisiyatifleri ve politikaları tamamen 2023 yılına odaklanmıştır. Makine ve teçhizat imalatı sektörü için amaç, 100 milyar dolarlık ihracat elde etmek ve küresel makine pazarının yaklaşık % 2,5 payını sağlamaktır. Sektör, Türkiye’nin toplam ihracatının % 18’inden fazlasını oluşturmayı hedefliyor. Makine sektörü, 2023 yılı için niceliksel ihracat hedefi olan çeşitli alt sektörlere bölünmektedir, örneğin nakliye ve kontrol sektörü toplamı 30 milyar dolar, endüstriyel makine teçhizatı ve parçaları 35 milyar dolar, otomotiv endüstrisi 75 milyar dolar ve elektronik Yazan: Sushen Doshi, Sektörler Dünyasında Uluslararası Muhabir 8 WORLD OF INDUSTRIES

DÜNYADAN HABERLER 45 milyar dolar. Daha ekonomik bir değer yaratmanın yanı sıra, ülke endüstrisi, Türkiye’nin düşük katma değerli ürünlerden katma değeri yüksek ürünlere geçişini hızlandırarak ve Ar-Ge çalışmalarını ve harcamalarını artırırken ortak Ar-Ge merkezleri oluşturarak, özel tasarlanmış, kaliteli, ekonomik ve çevre dostu ürünler yaratmayı hedeflemektedir. Türkiye, AB ile 2023 yılına kadar Ar-Ge harcamalarının toplam GSYİH’nın % 3’üne kadar yükselmesini sağlayan anlaşmalar imzaladı. Bunun üçte ikisi AB ile imzalanan anlaşmada belirtildiği üzere özel sektör tarafından finanse edilecek. Kanunlarla desteklenen bu teşvikler, yabancı yatırımcıları Türkiye’de Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TDZ) kurmaya teşvik ederek Türkiye’nin Ar-Ge merkezi olma konumunu güvenceye alacaktır. TDZ’ler, akademik, ekonomik ve sosyal yapıların bütünleştiği ve üniversitelerin, araştırma kurumlarının ve sanayi kuruluşlarının yenilik, teknoloji transferi için birlikte çalıştığı organize araştırma ve ticaret merkezleridir; Verimliliği arttırmak ve üretim maliyetlerini düşürmek; Ürün kalitesini ve standartlarını arttırmak; Ürün geliştirmeye çalışmak; Teknolojik yatırımları ve girişimciliği desteklemek. TDZ’lere katılımı daha da artırmak için hükümet, bu bölgede faaliyet gösteren girişimcilere 2023 yılına kadar Ar- Ge operasyonları ve yazılımından elde edilen gelirden teşvikler ve vergi muafiyeti sunmaktadır. Ar-Ge personelinin ücretlerine ilişkin vergiler 2023 yılına kadar muaftır. Ortalama olarak, Türkiye’de her yıl 4 yeni TDZ başlatılıyor. Türkiye 2023 hedefi doğrultusunda ilerlediğinde, gittikçe daha çok TDZ’nin ortaya çıkması bekleniyor. Demografik avantaj Türkiye’nin iş gücü, gerekli eğitim, beceri ve bilgi ile Avrupa’nın en genç ve en büyüklerinden biridir. Nüfusun % 60’tan fazlası 24-54 yaşları arasında ve % 25’i 0-14 yaş grubundadır ve bu durum Türkiye için çok büyük bir demografik ve ekonomik avantajdır. Üstelik Türkiye, 2016’da aylık yaklaşık 600 $ ile Avrupa’daki asgari ücret oranlarının en düşüklerinden birine sahip. Yukarıdaki rakamlar önümüzdeki on yıllarda Türkiye’nin zengin demografik temettü olanaklarından yararlandığına işaret ediyor. Demografik yararların sağlandığı dört mekanizma vardır: n Birincisi artan emek arzı. Bununla birlikte, bu faydanın büyüklüğü, ekonominin ekstra işçileri emme ve istihdam etme kabiliyetine bağlı görünmektedir. n İkinci mekanizma ise tasarrufların artmasıdır. Bağımlıların sayısı azaldığından bireyler daha fazla tasarruf sağlayabilir. Ulusal tasarruf oranlarındaki bu artış, hâlihazırda sermaye sıkıntısı çeken gelişmekte olan ülkelerde sermaye stokunu artırmakta ve birikmiş sermayenin yatırılmasıyla daha yüksek üretkenliğe neden olmaktadır. n Üçüncü mekanizma beşeri sermayedir. Doğurganlık oranındaki azalmalar daha sağlıklı kadınlarla sonuçlanır ve evde daha az ekonomik baskıya neden olur. Bu aynı zamanda, ebeveynlerin çocuk başına daha fazla kaynak yatırmalarını ve sağlık ve eğitim sonuçlarının daha iyi olmasını sağlar. n Dördüncü büyüme mekanizması, kişi başına artan GSYİH ve azalan bağımlılık oranıyla ortaya çıkan iç talep artışıdır. AB ile serbest ticaret ve gümrük sözleşmesi Ekonomi Bakanlığı’na göre Türkiye, 19 ülke ile serbest ticaret anlaşmaları (FTA) yaptı ve 13 ülke ile görüşmelere başladı. 1995- 96’da Ankara anlaşması sonucunda Türkiye ve Avrupa Birliği arasında bir gümrük birliği kurdu. Gümrük birliği anlaşması uyarınca mallar, iki taraf arasında herhangi bir gümrük kısıtlaması olmaksızın seyahat edebilir. Gümrük birliği, tarım gibi temel ekonomik sektörleri (ikili ticaret imtiyazlarının uygulanacağı alanlar) kapsamaz. Türkiye’nin AB’ye yaptığı başlıca ihracat ve AB’den ithalat ağırlıklı olarak endüstriyeldir. 1996’dan bu yana Türkiye GSYİH’sı 4 kat artarak dünyadaki en hızlı büyüyen ekonomilerden biri haline geldi. Bununla birlikte, aynı zamanda Türkiye’nin (AB arası dış ticaret açığı) 2 kat arttı. Gümrük birliği, bu gelişmelerin her ikisinde de büyük bir faktördür. Gümrük birliği, kapsanan ürünler için ortak bir dış tarife sağlamanın yanı sıra Türkiye’nin AB standartlarına da uyduğunu öngörüyor. Bazı yorumcular, ithalattan elde edilen kârı Avrupa’dan tekrar ham madde ve montaj parçaları almak için kullandıkları kısır döngüye dikkat çekti. Bu aslında, Türkiye ve Avrupa’nın ham madde, bileşen ve bitmiş mallar için bağımlılığını vurguluyor. FTA’ların yanı sıra, Türkiye’de kurumsal, gelir ve gümrük vergisi, KDV ve diğer muafiyet sağlayan 19 serbest ticaret bölgesi bulunmaktadır. Türk yatırım teşvik programı, yatırım bölgesine göre % 15-65 arasında değişen vergi indirimlerini, bölgeye bağlı olarak 2 ila 12 yıl arasındaki ölçek ve sosyal güvenlik desteğini sağlamaktadır. Türbülansa rağmen büyüme Türk ekonomisi, Temmuz 2016’daki bir darbe girişi ve Suriye’de askeri operasyonlar düzenlenmesinden sonra, jeopolitik karşıt rüzgârın sarsıntıları ve kararsız politik koşullarla yüzleşmeye devam ediyor. Temmuz ayı ortasındaki darbe girişiminin ardından piyasadaki hassaslık yalnızca geçici olarak kötüye gitti. Daha yakın zamanlarda, yüksek jeopolitik belirsizlik ve sıkı yönetim veya o hal durumun uzantısı bağlamında, derecelendirme notunun düşürülmesi genel iş algılamalarında zayıflamaya neden oldu. Türkiye’nin Avrupa’daki ve bölgedeki ana ihracat pazarları basık ve zayıf kalmaya devam etmektedir. 2016’da Rusya tarafından uygulanan ve şimdi uygulanmasından vaz geçilen ticaret ambargosu, ihraç pazarlarının oynaklığına katkıda bulundu. Yine de, ihracatçılar son derece girişimci ve döviz kuru amortismanı fırsatını yakaladı; Türk firmaları 2016’da bazı AB ülkelerinde olmak üzere birçok alternatif piyasadaki paylarını arttırdı. Dış ticaret koşullarının beklenen normalleşmesi ile, mal ve hizmetlerin gerçek ihracatı 2017’de kademeli olarak toparlanacaktır. Fotoğraflar: Fotoliaz Emniyet 4.0 ROBA ® -topstop ® —Dikey eksenler için sertifikalı fren izleme sistemi www.mayr.com Sizin güvenilir partneriniz Mayr-Türkisch.indd 1 13.01.2017 11:10:19 WORLD OF INDUSTRIES 9